Dobre Praktyki PPP
08.11.2010, kasia

Zmiana kryteriów oceny ofert w postępowaniu na postawie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi – E. Łagoda

Decydując się na realizację inwestycji w trybie ustawy koncesyjnej koncesjodawca zobowiązany jest przygotować i prowadzić postępowanie o zawarcie umowy koncesji (czy też umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym, jeżeli do wyboru partnera prywatnego zastosowanie znajdzie Ustawa koncesyjna) z zachowaniem zasad równości, niedyskryminacji, przejrzystości oraz z zachowaniem uczciwej konkurencji. Powyższe zasady są wprost zapisane w art. 6 Ustawy koncesyjnej, a wywodzą się z prawa unijnego, w tym dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (dyrektywa klasyczna).

Zgodnie z zapisami dyrektywy klasycznej aby zapewnić przestrzeganie zasad równego traktowania i niedyskryminacji – należy wprowadzić przejrzystość postępowania umożliwiającą m. in. uzyskanie przez wszystkich oferentów wiarygodnych informacji na temat kryteriów i ustaleń, które będą stosowane w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. Obowiązkiem koncesjodawcy jest zatem określenie obiektywnych kryteriów oceny ofert w czasie, który umożliwi uczestnikom postępowania wzięcie ich pod uwagę podczas sporządzania ofert. Rzetelne przygotowanie postępowania umożliwi przeprowadzenie konsultacji rynkowych, tzw. market testing. Moment wszczęcia postępowania poprzez publikację ogłoszenia o koncesji wraz z opisem potrzeb i wymagań koncesjodawcy wymusza ostatecznie określenie kryteriów oceny ofert.

Co więcej, w celu zapewnienia zasad równego traktowania i niedyskryminacji kryteria oceny ofert zamieszczone w ogłoszeniu o koncesji nie powinny ulegać zmianie na kolejnych etapach postępowania, na przykład po przeprowadzonych negocjacjach z podmiotami, które złożyły prawidłowe wnioski. Mowa tutaj o zmianie powodującej wyrzucenie bądź dodanie określonego kryterium. Takie zachowanie ze strony koncesjodawcy może go narazić na zarzut nieefektywnej konkurencji i dyskryminacji.

Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której koncesjodawca po przeprowadzonych negocjacjach, sporządzając opis warunków koncesji (dokument na wzór specyfikacji istotnych warunków zamówienia) dodaje do katalogu kryteriów oceny ofert, zamieszczonych w treści ogłoszenia, kryterium pod nazwą: „biznes plan przedsięwzięcia”. Przedmiotowe kryterium łączy się z obowiązkiem przygotowania przez potencjalnych oferentów dodatkowego dokumentu, którego czas sporządzenia oraz koszt jaki się z tym wiąże, może nie być przez nich do zaakceptowania. Idąc dalej, gdyby, takie kryterium było zamieszczone już w treści ogłoszenia o koncesji, niektóre podmioty, mogłyby w ogóle nie przystąpić do postępowania.

Przyjęcie takiego stanowiska, wynika z przepisów prawa unijnego, w tym w szczególności dyrektywy klasycznej, która ma zastosowanie nie tylko do zamówień publicznych „sensu stricto” ale także do koncesji.

Kryteria oceny ofert powinny być zatem dobrze przemyślane już na etapie sporządzania ogłoszenia o koncesji, tak by późniejsza ich zmiana nie była już konieczna.

Autor: Ewelina Łagoda, Prawnik Investment Support

8 listopada 2010 r.

©Wszelkie prawa zastrzeżone

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Kalendarium wydarzeń PPP
Marzec 2020
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031EC
Partnerzy: