Dobre Praktyki PPP
15.11.2010, kasia

PRACOWNIA PPP CZYLI CZTERY „P”

W Pracowni PPP przygotowujemy analizy poruszające, w naszej opinii, najważniejsze problemy dotyczące przygotowania oraz realizacji przedsięwzięć PPP. Patrzymy na wagę problemu oraz jego zrozumienie po stronie publicznej bądź prywatnej. Mamy nadzieję, że w wyniku refleksji nad istotnymi kwestiami, dotyczącymi PPP, zaczną funkcjonować dobre praktyki w tym zakresie, a cztery P w kontekście partnerstwa publiczno-prywatnego będą kojarzyć się już tylko z Pracownią PPP.

Autorami analiz są praktycy, którzy mieli okazje obserwować konsekwencje opisywanych pomysłów i rozwiązań w odpowiedzi na pojawiające się problemy. Analizowane zagadnienia prezentujemy przedmiotowo bez podawania informacji, pozwalających zidentyfikować projekt, którego temat obecnie dotyczy. W przypadku powołania się na nazwę przedsięwzięcia albo podmiotów, których ono dotyczy, informacje zostały zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł.

Zapraszamy do Pracowni PPP ekspertów, zajmujących się tematyką PPP!

-

W ramach Pracowni PPP zrealizowane zostaną poniższe projekty:

Projekt 1: Praktyczne zagadnienia związane z PPP

W Projekcie 1 zostaną opracowane poniższe analizy:

1. Przygotowanie projektów PPP

2. Czy market testing przesądza o powodzeniu PPP?

3. Rola analiz przedrealizacyjnych

4. Strategiczny poziom przygotowania projektów PPP

5. Pięć pytań na które trzeba odpowiedzieć przygotowując PPP

6. Efektywność, Value for Money, Public Sector Comparator

7. Analiza ryzyka

8. Analiza interesariuszy

9. 20 do 80. Przygotowanie projektu a zarządzanie kontraktem PPP

10. Personel po stronie sektora publicznego a PPP

11. Personel po stronie sektora prywatnego a PPP

12. Doradcy w projektach PPP

13. Negocjacje w PPP

14. Umowa o PPP

15. Kiedy wydatek majątkowy, kiedy bieżący. Zagadnienia księgowe w PPP

16. Zagadnienia podatkowe w PPP

17. Klimat wokół projektu. Partycypacja i konsultacje społeczne

Projekt 2: Kapitał społeczny a partnerstwo publiczno-prywatne

Projekt 3: Zarabiać na PPP. Biznesowy wymiar partnerstwa.

Projekt 4: Od improwizacji do planowania. Partnerstwo publiczno-prywatne w Polsce.

Projekt 5: Sektory PPP.

Projekt 6: Jakość świadczonych usług a jakość życia mieszkańców.

Projekt 7: Podstawy programowe  w poszczególnych doktrynach politycznych dla zastosowania partnerstwa publiczno-prywatnego.

Projekt 8: Doświadczenia zagraniczne i wnioski dla projektów realizowanych  w Polsce.

Projekt 9: Woda z ogniem. Łączenie kompetencji.

Projekt 10: PPP a koncesja.

-

Projekt 1: Praktyczne zagadnienia związane z PPP

Poniżej przedstawione zostały analizy, które zostaną przygotowane w ramach Projektu 1.

Podane daty stanowią przewidywane daty publikacji analiz. W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt ze względu na możliwość przyspieszenia lub zamiany kolejności opracowania analiz.

Każda pierwsza analiza w danym projekcie będzie dostępna nieodpłatnie.


1.       Przygotowanie projektów PPP

Analiza zawiera opis etapów, które należy zrealizować w trakcie przygotowania przedsięwzięcia, planowanego do realizacji z udziałem partnera prywatnego. Prezentuje praktyczne podejście do zarządzania wynikami analiz przedrealizacyjnych oraz do kreowania koncepcji struktury projektu, zarówno w fazie wczesnych działań (analizy oraz konsultacje rynkowe), jak i równolegle do procedury wyboru partnera prywatnego.

Zapraszamy do lektury!


2.       Czy MARKET TESING przesądza o powodzeniu PPP?

Sukces postępowania w dużej mierze zależy od przeprowadzenia (bądź nie) konsultacji rynkowych. Sukces ten możemy zmierzyć. W praktyce, w krajach o ugruntowanym doświadczeniu we wdrażaniu PPP, przyjęło się, iż efektywność postępowania rośnie im więcej podmiotów występuje w nim jako zainteresowane. Market testing nie pozostaje też obojętne dla poziomu Value for Money. (…) Często, jeśli podmiot publiczny nie przeprowadzi konsultacji albo nie wyciągnie wniosków z market testing, znajduje się w sytuacji jeden na jeden i praktycznie negocjacje, w większości projektów są pasmem ustępstw podmiotu publicznego. Sukces postępowania, czyli wybór partnera prywatnego czy koncesjonariusza i związane z tym podpisanie umowy, jest zależne wprost od konsultacji rynkowych. Dalsza współpraca partnerów, stron kontraktu PPP/ koncesji poniekąd wynika z dobrze wybranych narzędzi komunikacji i przeprowadzonych konsultacji a następnie negocjacji w środowisku, w którym zapewniono konkurencję.

Dostępne od 15 listopada 2010 r. Zapraszamy do lektury!


3.       Rola analiz przedrealizacyjnych

Dyskusja na temat analiz przedrealizacyjnych toczy się paradoksalnie od momentu, kiedy obowiązek ich przeprowadzenia (zawarty w ustawie o PPP z 2005 r.) został zniesiony w nowej ustawie o PPP z 2008 r. Istotne jest, kto zabiera głos w dyskusji i bynajmniej nie ma wśród krytyków przedstawicieli banków ani instytucji kontrolnych. Zarówno sektor prywatny, jak i oceniający zasadność realizacji PPP, zdają sobie sprawę, że żadne przedsięwzięcie biznesowe nie jest możliwe do praktycznego wdrożenia bez biznesplanu, strategii, prognoz finansowych i struktury prawnej. PPP w tym zakresie wyróżnia tylko jedna cecha: jedną ze stron jest podmiot publiczny, który biznesowego podejścia do realizowanych działań, w celu osiągnięcia jak najwyższej efektywności (a nie najniższej ceny) musi się dopiero nauczyć.

Dostępne od 1 grudnia 2010 r.


4.       Strategiczny poziom przygotowania projektów PPP

Jest jeden przypadek, w którym można powiedzieć, że przeprowadzenie analiz dla planowanego do realizacji w PPP przedsięwzięcia jest niecelowe. Wówczas, gdy oparty na określonej strategii działania „model biznesowy” samorządu przewiduje realizację kilku (bądź więcej) projektów z udziałem partnera prywatnego z danej branży albo w oparciu o inny wspólny mianownik. W takiej sytuacji należy strategicznie przygotować się do realizacji projektów PPP.

Dostępne od 15 grudnia 2010 r.


5.       Pięć pytań na które trzeba odpowiedzieć przygotowując PPP

Decydujemy się na ppp. Wybieramy projekt. Ale czy naprawdę wiemy po co to robimy, czy wiemy co chcemy osiągnąć? Dokument omawia kwestie, na które podmiot publiczny przygotowujący  się do realizacji przedsięwzięć w ppp musi znać odpowiedzi.

Dostępne od 4 stycznia 2011 r.


6.       Efektywność, Value for Money, Public Sector Comparator

Wskazane w tytule element nie stanowią jedynie rozdziałów w analizie finansowo-ekonomicznej czy analizie efektywności. Są to kryteria, które nie tyle należy wykazać, ile same w sobie z góry przesądzają o skuteczności i możliwości powodzenia projektu PPP. Sprowadzone do wskaźników nie stanowią wartości dodanej, dlatego zrozumienie, co oznaczają i jak dużą rolę odgrywają w trakcie przygotowania, a następnie realizacji, przedsięwzięcia z udziałem partnera prywatnego, stanowi krok milowy, od którego – można tak powiedzieć – planowane inwestycji osiągają zupełnie inny, nieporównywalnie wyższy poziom efektywności.

Dostępne od 17 stycznia 2011 r.


7.       Analiza ryzyka

Co to jest ryzyko, jakie są jego rodzaje i jak się je analizuje. Na te pytania odpowiada analiza, która również wskazuje, na jakich etapach przygotowań i wdrażania projektu PPP, ryzyko powinno być badane, aby móc je odnieść do faktycznych efektów z realizacji przedsięwzięcia.

Dostępne od 1 lutego 2011 r.


8.       Analiza interesariuszy

Wbrew pozorom projekt realizowany na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego nie jest współpracą opartą na realizacji interesów wyłącznie stron umowy – podmiotu publicznego i partnera prywatnego. Już na etapie przygotowań należy zidentyfikować oraz wziąć pod uwagę co najmniej kilka grup społecznych (interesariuszy), których efekty, czy zagrożenia przedsięwzięcia będą faktycznie dotyczyły, a których negatywna opinia na temat projektu na jakimkolwiek etapie jego przygotowań bądź realizacji może przesądzić o być albo nie być przedsięwzięcia.

Dostępne od 15 lutego 2011 r.


9.       20 do 80. Przygotowanie projektu a zarządzanie kontraktem PPP

Dotychczas w Polsce rozważa się tylko kwestie związane z przygotowaniem projektów, a analizami, bankowalnością, dostępnością finansową, negocjacjami, analizie poddawany jest okres kiedy projekt się rodzi. Co się dzieje z nim dalej? Jak sobie poradzić w tych następnych dwudziestu czy trzydziestu latach? Kiedy, na etapie przygotowywania projektu należy wprowadzić elementy umożliwiające dobre zarządzanie kontraktem ppp, wzajemnymi relacjami partnerów, jakie to mechanizmy. Na te i inne pytania odpowiada analiza poświęcona kwestiom związanym z zarządzaniem kontraktem ppp.

Dostępne od 1 marca 2011 r.


10.   Personel po stronie sektora publicznego a PPP

Analiza przedstawia sposób powołania oraz działania zespołu zarządzającego projektem/projektami PPP w ramach strukturalnych podmiotu publicznego. Załączono do niej projekty dokumentów i zarządzeń umożliwiających działanie zespołu.

Dostępne od 15 marca 2011 r.


11.   Personel po stronie sektora prywatnego a PPP

Negocjacje z sektorem publicznym w ramach prowadzonej procedury wyboru partnera prywatnego są często wejściem w sam środek ścierania się różnych celów i interesów poszczególnych osób, reprezentujących podmiot publiczny. Specyfika działania podmiotów publicznych powoduje, że oprócz kwestii merytorycznych, najważniejsze znaczenie mają przepisy lokalne, przyjęta praktyka działania oraz konsekwencje polityczne.

Dostępne od 4 kwietnia 2011 r.


12.   Doradcy w projektach PPP

Najbardziej istotną kwestią jest nie to, czy doradcy są potrzebni w przedsięwzięciach PPP, ale czy doradcy powinni pracować wewnątrz (in house) czy na zewnątrz zespołu realizującego projekt, bez względu na to, czy mówimy o stronie publicznej, czy prywatnej. O wiele ważniejszym pytaniem jest, jacy to powinni być doradcy, bo wyróżnienie jedynie doradców finansowych i prawnych już nie wystarcza. Albo inaczej – do przeprowadzenia projektu PPP potrzebne są również wskazówki i konsultacje z o wiele szerszego zakresu.

Dostępne od 18 kwietnia 2011 r.


13.   Negocjacje w PPP

Analiza omawia zarówno formalne zasady prowadzenia negocjacji w ramach procedury wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza, jak i zawiera wskazówki biznesowe, dotyczące umiejętności prowadzenia rozmów i przekonywania do swoich koncepcji realizacji przedsięwzięcia.

Dostępne od 5 maja 2011 r.


14.   Umowa o PPP

Analiza omawia uwarunkowania i proces budowy umowy o PPP, która stanowi zwieńczenie postępowania na wybór partnera prywatnego/koncesjonariusza. Koncepcja umowy tworzy się na etapie analiz przedrealizacyjnych, a ostateczny kształt przyjmuje w momencie podpisania przez strony. Niekiedy czas tworzenie kontraktu to kilka lat. Jak uniknąć pułapek zmian w prawie i w finansowaniu, jak zabezpieczyć i pogodzić interesy obydwu stron – m.in. te kwestie zawarto w analizie.

Dostępne od 16 maja 2011 r.


15.   Kiedy wydatek majątkowy, kiedy bieżący. Zagadnienia księgowe w PPP

Przedsięwzięcie PPP dla podmiotu publicznego musi być „wdrażalne”, a nie tylko bankowalne. Najważniejsze przy tym jest, aby montaż finansowy wpisywał się w regulacje finansów publicznych, był przejrzysty oraz akceptowalny nie tylko przez sam podmiot publiczny ale również przez instytucje nadzorcze i kontrolujące. Analiza zawiera uwagi w zakresie aspektów księgowych i dotyczących finansów publicznych, omówione z punktu widzenia praktyków, którzy przeszli przez problemy niejasnych przepisów i braku jednolitych wytycznych.

Dostępne od 1 czerwca 2011 r.


16.   Zagadnienia podatkowe w PPP

Podatkowe problemy związane z transakcjami PPP najlepiej śledzić krok po kroku na przykładzie określonej ścieżki dojścia. Teoretyczny case study, zawarty analizie, wskazuje najtrudniejsze przypadki i propozycje rozwiązań. Istotne znaczenie ma praktyczne doświadczenie autorów, bowiem wiele problemów pozostaje w sferze interpretacji, a brakuje przepisów albo formalnych wiążących wyjaśnień, jak postępowań w danych sytuacjach.

Dostępne od 15 czerwca 2011 r.


17.   Klimat wokół projektu. Partycypacja i konsultacje społeczne

Budowanie klimatu wokół przedsięwzięcia planowanego do realizacji w PPP ma wpływ na poparcie społeczne dla inwestycji, powodzenie konsultacji rynkowych, a także na liczbę potencjalnych partnerów prywatnych, którzy będą zainteresowani współpracą przy projekcie. Tzw. „zła prasa” szczególnie poprzedzająca wybory samorządowe bądź parlamentarne może przesądzić o powodzeniu bądź porażce toczących się prac. Na kilku przykładach zawartych w analizie, wskazano na zasady prowadzenia efektywnego PR oraz na konsekwencje zlekceważenia budowania dobrego klimatu wokół przedsięwzięcia.

Dostępne od 4 lipca 2011 r.

©Wszelkie prawa zastrzeżone

Kalendarium wydarzeń PPP
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Partnerzy: