Dobre Praktyki PPP

Baza projektów – lista

Dolnośląskie

2009 – Lubin – Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie
2009 – Oława - Wybudowanie krytej pływalni w Oławie
2009 – Wrocław – Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy Targ we Wrocławiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem
2009 – Oława – Budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego w Oławie przy ul. Zacisznej. Utrzymanie i zarządzanie obiektem przez okres 15 lat
2009 – Oława – Budowa wielorodzinnego, budynku socjalnego w Oławie przy ul. Zwierzyniec Duży w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym
2009 – Oława – Wybudowanie krytej pływalni w Oławie przy ul.11-go Listopada–1-go Maja, wraz z zagospodarowaniem otaczającego terenu oraz jego eksploatacja – w systemie koncesji określonej ustawą z dnia 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z dnia 5.2.2009 Nr 19, poz. 101)
2010 – Wrocław – Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego wraz z częścią naziemną w poziomie terenu, niezbędną infrastrukturą na terenie Zespołu Hali Stulecia we Wrocławiu.
2010 – Wrocław – Budowa parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu
2010 – Wrocław Budowa parkingu podziemnego wraz z niezbędną infrastrukturą pod placem Nowy Targ we Wrocławiu oraz z nawierzchnią placu i jej zagospodarowaniem
2010 – Lubin – Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym w celu budowy i prowadzenia parku wodnego w Lubinie
2010 – Lubin – Budowa i prowadzenie hali widowiskowo – sportowej w Lubinie

Kujawsko-pomorskie

2009 – Włocławek – Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego przy ul. Szpitalnej i Wysokiej we
Włocławku
2010 – Kobylnica – Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym
2010 – Kobylnica – Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym
2010 – Żnin – Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu i zjazdami z dróg miejskich przy ul. Dąbrowskiego w Żninie” oraz „Zaprojektowanie i wykonanie Bazy Żeglarskiej w Żninie”

Lubelskie

2009 – Chełm – Budowa Ośrodka Sportów Zimowych w Kumowej Dolinie w Chełmie
2010 – Chełm – Centrum sportów wodnych-modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie
2010 – Chełm – Centrum sportów wodnych-modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie
2010 – Nałęczów – „Park Wodny – Termy Nałęczowskie EURO SPA 2012″ projektowania, budowa i zarządzanie uruchomionym obiektem
2010 – Chełm – Centrum sportów wodnych – modernizacja kąpieliska Glinianki w Chełmie

Lubuskie

2010 – Słubice – Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę basenu krytego i sztucznego lodowiska w Słubicach przy ul. Akademickiej i Konstytucji 3-go Maja

Łódzkie

2010 – Łódź – Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane na realizację i obsługę bazy paliw na terenie Portu Lotniczego Łódź
2010 – Łódź – Budowa parkingu podziemnego przy ul. Tuwima 7 w Łodzi
2010 – Łódź – Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na roboty budowlane na realizację i obsługę bazy paliw na terenie Portu Lotniczego Łódź

Małopolskie

2009 – Kraków – Budowa parkingu podziemnego trzykondygnacyjnego, przebudowa dworca autobusowego oraz skrzyżowania wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem placu nad parkingiem, budową stacji trafo oraz wjazdem i wyjazdem w rejonie Nowego Kleparza w Krakowie
2009 – Kraków – Opracowanie projektów wykonawczych oraz wybudowanie w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i modernizacja stadionu piłkarskiego Wisła Kraków” przy ul. Reymonta 22 w Krakowie dwóch garaży podziemnych wraz z rampami wjazdowymi oraz ich eksploatacja – w systemie koncesji określonym ustawą z dnia 9.1.2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (dz. u. z dnia 5.2.2009 nr 19 poz. 101)
2009 – Kraków – Budowa Hali Widowiskowo-Spotowej (Czyżyny) w Krakowie
2009 – Kraków – Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingów kubaturowych dla samochodów osobowych w Krakowie
2009 – Niepołomice – Udzielenie koncesji na roboty budowlane dla zadania: obiekt użyteczności publicznej (szkoła podstawowa)
2009 – Niepołomice – Udzielenie koncesji na roboty budowlane dla zadania: obiekt użyteczności publicznej (szkoła podstawowa)
2009 – Niepołomice – Budowa szkoły podstawowej w Niepołomicach. Utrzymanie i zarządzanie obiektem przez okres 15 +5 lat
2010 – Nowy Targ – Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja garażu wielopoziomowego otwartego na działce nr ewid. 11041/9 przy ul. Parkowej w Nowym Targu
2010 – Sucha Beskidzka – Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja parkingu wraz z myjnią samochodową przy ul. Piłsudskiego w Suchej Beskidzkiej
2010 – Kraków – Wykonanie robót budowlanych w trybie koncesji polegających na wybudowaniu w systemie (BOT) szeregu obiektów zlokalizowanych w otoczeniu Zalewu Nowohuckiego w Krakowie przy ul. Bulwarowej, al. Solidarności
2010 – Kraków – Wykonanie robót budowlanych w trybie koncesji polegających na wybudowaniu w systemie (BOT) szeregu obiektów zlokalizowanych w otoczeniu Zalewu Nowohuckiego w Krakowie przy ul. Bulwarowej, al. Solidarności
2010 – Kraków – Postępowanie o udzielenie koncesji na budowę cmentarza w Podgórkach Tynieckich w Krakowie wraz z obiektem ceremonialnym i spopielarnią
2010 – Kraków – Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na budowę parkingu podziemnego dla samochodów osobowych przy al. Focha w Krakowie
2010 – Zabierzów – Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na realizację w kompletnym stanie wykończeniowym pod klucz budynku ośrodka (centrum) usług medycznych, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu
2010 – Biskupice – Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodociągową, tj. wykonywania usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Biskupice wraz z usługami remontu i utrzymania infrastruktury oraz utrzymaniem i eksploatacją przyszkolnej oczyszczalni ścieków
2010 – Kraków – Rewitalizacja Budynku przy ul. Radziwiłłowskiej 3, zgodnie z umową zawartą na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
2010 – Kraków – Budowa parkingu podziemnego dwukondygnacyjnego z możliwością rozbudowy do trzykondygnacyjnego, przebudowa dworca autobusowego oraz skrzyżowania wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem placu nad parkingiem, budowa stacji trafo oraz wjazdem i wyjazdem w rejonie Nowego Kleparza w Krakowie
2010 – Kraków – Postępowanie o udzielenie koncesji na przebudowę budynku komunalnego przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie na cele kulturalne
2010 – Kraków – Wykonanie robót budowlanych w trybie koncesji polegających na wybudowaniu w systemie (BOT) szeregu obiektów zlokalizowanych w otoczeniu Zalewu Nowohuckiego w Krakowie przy ul. Bulwarowej, al. Solidarności
2010 – Zabierzów – Postępowanie o zawarcie umowy koncesji na realizację w kompletnym stanie wykończeniowym pod klucz budynku ośrodka (centrum) usług medycznych, wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu

Mazowieckie

2009 – Gostynin – Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”
2010 – Gostynin – Zaprojektowanie i budowa obiektu pn.: Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”
2010 – Karczew – Budowa i wyposażenie obiektu przy ul. Bohaterów Westerplatte 14 przeznaczonego na działalność miejskiej przychodni zdrowia oraz na działalność komercyjną
2010 – Warszawa – Koncesja na budowę i utrzymanie wiat przystankowych oraz innych elementów wyposażenia
2010 – Grodzisk Maz. – Adaptacja trybuny basenu sportowego w obiekcie pływalni miejskiej Wodnik 2000 w Grodzisku Mazowieckim na zespół saunowy wraz z eksploatacją
2010 – Ożarów Maz. – Budowa ośrodka sportowo-rekreacyjnego w obrębie PGR Kręczki-Kaputy gmina Ożarów Mazowiecki
2010 – Radom – Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Struga w Radomiu
2010 – Warszawa – Skład, druk, kolportaż wydania papierowego oraz przygotowanie wydania internetowego, jak również sprzedaż i obsługa sprzedaży prenumeraty wersji papierowej i abonamentu wydania internetowego dwumiesięcznika Biuletyn Skarbowy Ministerstwa Finansów
2010 – Kobierniki - Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie, eksploatacja oraz zarządzanie inwestycją pn. „Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych lub inna instalacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii unieszkodliwiania odpadów komunalnych dla Regionu Płockiego”, realizowaną w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego
2010 – Warszawa – Świadczenie usług polegających w szczególności na odbudowie oraz wykorzystaniu statku Lubecki do wykonywania usług publicznego pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego, w tym usług z zakresu edukacji, kultury, opieki nad zabytkami i promocji, pn. Pasażerska żegluga śródlądowa statkiem bocznokołowym Lubecki ex. Warmia, realizowanych w ramach udzielonej koncesji na usługi

Opolskie

2010 – Głuchołazy – Budowa krytej pływalni przy ul. Powstańców Śląskich w Głuchołazach
2010 – Dobrzeń Wielki - Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno prywatnym w celu zaprojektowania, budowy i prowadzenia parku wodnego w Dobrzeniu Wielkim
2010 – Opole – Rewitalizacja, remont, przebudowa i rozbudowa budynku hali widowiskowo-sportowej „Okrąglak” wraz z przylegającymi nieruchomościami oraz zarządzanie i utrzymanie Hali i przedmiotowych nieruchomości poprzez zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym

Podkarpackie

2010 – Sanok - Projektowanie, budowa, finansowanie, zarządzanie oraz eksploatacja Parku Wodnego w Sanoku

Podlaskie

2009 – Białystok – Świadczenie stacjonarnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej na skanerze PET-CT, badania aparatem rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej(CT)
2009 – Białystok – Świadczenie stacjonarnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej na skanerze PET-CT, badania aparatem rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej (CT)
2009 – Białystok – Świadczenie stacjonarnych usług w zakresie diagnostyki obrazowej na skanerze PET-CT, badania aparatem rezonansu magnetycznego (MRI) i tomografii komputerowej(CT)

Pomorskie

2009 – Gdańsk – Zaprojektowanie, sfinansowanie i budowa zespołu 3 parkingów podziemnych w Gdańsku
2010 – Łeba – Budowa kanalizacji pod sieć teletechniczną na terenie miasta Łeba
2010 – Ustka – Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego
2010 – Ustka - Zaprojektowanie oraz częściowe sfinansowanie przebudowy drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz z budową oświetlenia drogowego – wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym
2010 – Ustka – Wybór partnera prywatnego w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym: Uruchomienie linii przewozów regularnych dzieci do szkoły i innych osób w Gminie Ustka
2010 – Sopot – Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów, z udziałem podmiotów prywatnych
2010 – Kobylnica – Przebudowa Domu Opieki Społecznej w Kobylnicy na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz wykonywania zadań o charakterze komplementarnym
2010 – Puck – Centrum sportowo rekreacyjne wraz z basenem w Pucku
2010 – Puck – Centrum sportowo rekreacyjne wraz z basenem w Pucku
2010 – Zblewo – Budowa dwóch wielorodzinnych, socjalnych budynków mieszkalnych w Zblewie przy ul. Chojnickiej na działce nr 136 / 7, dla której Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim prowadzi księgę wieczystą o numerze: GD1A/00042540/0 w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o partnerstwie publiczno – prywatnym , (Dz. U. z 2009r., Nr.19, poz.100)

Śląskie

2009 – Będzin – Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Będzina
2009 – Jaworzno – Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na stację dializ wraz z poradnią nefrologiczną
2009 – Jaworzno – Roboty budowlane polegające na zaprojektowaniu, wykonaniu i wyposażeniu w niezbędne instalacje i media oraz sprzęt, właściwe dla funkcji i przeznaczenia tego typu obiektu szpitalnego przy SP ZOZ Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie z przeznaczeniem na oddział łóżkowy nefrologiczny
2009 – Katowice – Projektowanie, budowa, finansowanie, zarządzanie oraz eksploatacja Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego pn. „Park Wodny w Katowicach”
2009 – Siemianowice Śląskie – Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrywania w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie wraz z usługami utrzymania infrastruktury
2009 – Siemianowice Śląskie – Świadczenie usług w zakresie zarządzania gospodarką wodno-ściekową, zbiorowego zaopatrywania w wodę, zbiorowego odprowadzania ścieków, prowadzenia remontów i modernizacji sieci wodno-ściekowej na terenie miasta Siemianowice Śląskie wraz z usługami utrzymania infrastruktury
2009 – Żywiec – Wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn. Budowa Szpitala Powiatowego w Żywcu
2010 – Dąbrowa Górnicza – Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy oraz eksploatacji drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym „Tucznawa” w Dąbrowie Górniczej
2010 – Łazy – Obsługa przewozów w transporcie zbiorowym na terenie Gminy Łazy
2010 – Katowice – Świadczenie usług polegających na zarządzaniu Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową Spodek w Katowicach

Świętokrzyskie

2009 – Solec – Zdrój – Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. Kompleks mineralnych basenów w Solcu – Zdroju
2010 – Piekoszów – Koncesja na roboty budowlane dla zadania pn. obiekt użyteczności publicznej – Wiejski Dom Kultury w Zajączkowie (Gmina Piekoszów)

Warmińsko-mazurskie

2009 – Bartoszyce - Zaprojektowanie i budowanie hali targowej oraz budowa hali widowiskowo-sportowej na zasadach udzielonej koncesji na robotę budowlaną
2009 – Lidzbark Warmiński - Zawarcie umowy o partnerstwo publiczno-prywatne Termy Warmińskie
2010 – Piecki - Budowa kotłowni na odnawialne źródła energii oraz wytwarzanie energii cieplnej
2010 – Lidzbark Warmiński - Zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym „Termy Warmińskie”
2010 – Olsztyn – Budowa biogazowni rolniczej wraz z blokiem kogeneracyjnym
2010 – Olsztyn – Wybór partnera prywatnego do realizacji przedsięwzięcia pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Olsztynie
2010 – Piecki – Budowa w Pieckach kotłowni na biomasę
2010 – Piecki – Budowa kotłowni na odnawialne źródła energii oraz wytwarzanie energii cieplnej

Wielkopolskie

2009 – Kiszkowo – Koncesja na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Kiszkowo
2009 – Ostrów Wielkopolski – Wykonanie robót budowlanych zwiazanych z wykończeniem budynku trybuny głównej w ramach zadania pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64
2009 – Ostrów Wielkopolski - Wykonanie robót budowlanych zwiazanych z wykończeniem budynku trybuny głównej w ramach zadania pn. Modernizacja Stadionu Miejskiego przy ul. Piłsudskiego 64
2009 – Poznań – Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja 3 parkingów
2009 – Poznań – Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.3 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o rezerwacji częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 19 stycznia 2009 r. znak: DZC-WAP-5108-26(08 (10) na rzecz Województwa Wielkopolskiego
2009 – Poznań – Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.1 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o rezerwacji częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 19 stycznia 2009 r. znak: DZC-WAP-5108-24(08 (10) na rzecz Województwa Wielkopolskiego – dalej jako decyzja UKE)
2009 – Poznań – Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.2 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o rezerwacji częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 19 stycznia 2009 r. znak: DZC-WAP-5108-25(08 (10) na rzecz Województwa Wielkopolskiego – dalej jako decyzja UKE)
2009 – Poznań – Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.4 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o rezerwacji częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 19 stycznia 2009 r. znak: DZC-WAP-5108-27/08 (10) na rzecz Województwa Wielkopolskiego – dalej jako decyzja UKE)
2009 – Poznań – Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.5 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o rezerwacji częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 19 stycznia 2009 r. znak: DZC-WAP-5108-28(08 (10) na rzecz Województwa Wielkopolskiego – dalej jako decyzja UKE)
2009 – Poznań - Świadczenie odpłatnych usług bezprzewodowego, szerokopasmowego dostępu do sieci Internet na częstotliwości obejmującej cztery dupleksowe kanały radiowe, każdy o szerokości 3,5 MHz, z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze koncesyjnym 30.6 (numeracja obszaru przyjęta w oparciu o decyzję o rezerwacji częstotliwości wydaną przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w dniu 19 stycznia 2009 r. znak: DZC-WAP-5108-29(08 (10) na rzecz Województwa Wielkopolskiego – dalej jako decyzja UKE)
2010 – Poznań - Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja parkingu podziemnego pod Placem Bernardyńskim w Poznaniu. 2010
2010 – Poznań – Zaprojektowanie, budowa i eksploatacja wybranych parkingów: ul. Poznańska, Os. J. III Sobieskiego – w pętli tramwajowej, zbieg ulic Stróżyńskiego i Szymanowskiego
2010 – Piła – Zadanie I: Zaprojektowanie, wybudowanie i utrzymanie urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dostawa energii elektrycznej Zadanie II: Zbycie, utrzymanie istniejącej sieci oświetleniowej oraz dostawa energii elektrycznej: a)zbycie istniejących urządzeń oświetlenia ulicznego b)utrzymanie zbytych urządzeń oświetlenia ulicznego oraz dostawa energii elektrycznej
2010 – Przygodzice – Świadczenie na terenie Gminy Przygodzice działalności z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z wykorzystaniem majątku wodociągowego i kanalizacyjnego dzierżawionego od Gminy Przygodzice, zgodnie z umową zawartą na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym
2010 – Poznań – Zaprojektowanie, budowa, sfinansowanie i eksploatacja co najmniej jednej krytej, ogólnodostępnej pływalni w obszarze C w ramach programu budowy basenów miejskich w Poznaniu, w celu zapewnienia dostępności do usług basenowych na danym obszarze.

Zachodniopomorskie

2009 – Mielno - Koncesja na budowę i zarządzanie gminnym portem turystycznym
2009 – Mielno - Koncesja na budowę i zarządzanie gminnym portem turystycznym

Kalendarium wydarzeń PPP
Luty 2020
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Partnerzy: