Dobre Praktyki PPP

Konkurs Dobre Praktyki PPP

W latach 2007-2009 odbyły się trzy edycje Konkursu Dobre Praktyki PPP, które było przedsięwzięciem niekomercyjnym, wspieranym przez organizacje z sektora publicznego, pozarządowego i prywatnego.

Pomysłodawcą i organizatorem Konkursu Dobre Praktyki PPP jest firma Investment Support, która świadczy usługi doradcze na rzecz samorządów, instytucji publicznych oraz firm prywatnych. Investment Support odpowiada za techniczne przeprowadzenie Konkursu. Organizator Konkursu zasiada w jury bez prawa głosu.

Celem Konkursu Dobre Praktyki PPP było upowszechnienie wiedzy i standardów, dotyczących realizacji przedsięwzięć za pomocą formuły partnerstwa publiczno – prywatnego, przygotowanie wzorcowego projektu PPP oraz ukazanie istniejących możliwości rozwoju infrastruktury oraz realizacji zadań publicznych za pomocą PPP.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- wsparcie przygotowania nagrodzonych projektów publiczno – prywatnych;

- promowanie podmiotów publicznych, które w sposób innowacyjny realizują swoją misję w dziedzinie PPP;

- podniesienie świadomości i znajomości przygotowania oraz realizacji projektów PPP;

- przezwyciężanie nieufności wobec nowej metody realizacji zadań publicznych, jaką jest PPP;

- zebranie informacji od samorządów terytorialnych, dotyczących ich opinii w zakresie przeszkód we wdrażaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce.

Charakterystyka projektów zgłoszonych do Konkursu Dobre Praktyki PPP w edycjach 2007 – 2009

Do trzech edycji Konkursu Dobre Praktyki PPP organizowanego przez Investment Support zgłoszono łącznie 93 pomysły na przedsięwzięcia do realizacji z partnerem prywatnym.

W 2007 r. do Konkursu zgłoszono 27 przedsięwzięć. Zwyciężyły projekty przygotowane przez Urząd Miejski w Gdańsku, Urząd Miasta st. Warszawy oraz Dolnośląski Urząd Marszałkowski. Nagrodami były wstępne analizy prawne, finansowe oraz techniczne przygotowane przez partnerów Konkursu – kancelarie prawne i firmy doradcze.

W edycji 2008 zgłoszono 42 przedsięwzięcia. Współorganizatorem i fundatorem nagród
w II Edycji Konkursu było Ministerstwo Gospodarki, które sfinansowało analizy dla zwycięskich projektów. Laureatami zostały Urząd Miasta Łodzi, Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim, Gmina Bytom i Gmina Ruda Śląska.

Do III Edycji Konkursu w 2009 roku mimo kryzysu finansowego zgłoszono 22 przedsięwzięcia, które zostały nagrodzone wyjazdem studyjnym do Francji dla przedstawicieli Laureatów oraz promocją zwycięskich projektów na międzynarodowym Forum dla Inwestorów.

Kategorie konkursowe

Pomysły na projekty PPP można zgłaszać w czterech kategoriach konkursowych: infrastruktura sieciowa, infrastruktura komunalna, infrastruktura sportowo-rekreacyjna i małe PPP, dla projektów o wartości niższej niż 10 mln €. Obok przedstawiono podział wszystkich zgłoszonych przedsięwzięć na kategorie konkursowe.                                                                                                                            

Zgłoszenia konkursowe 

Przedsięwzięcia konkursowe nadsyłane są z całej Polski. Województwo śląskie jest liderem w ilości zgłaszanych projektów, gdyż dotychczas nadesłano do Konkursu łącznie 18 śląskich projektów. Kolejnymi wyróżniającymi się województwami są mazowieckie i małopolskie, które zgłosiły po 13 projektów. Podział wszystkich zgłoszonych projektów względem województw przedstawiono na poniższym wykresie.

Podmioty zgłaszające przedsięwzięcia do Konkursu

W Konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty publiczne a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek.

Znakomita większość projektów zgłoszonych w edycjach 2007-2009, bo aż 74 przedsięwzięcia, zostało nadesłanych przez miasta, gminy i urzędy. Powiaty nadesłały 6 przedsięwzięć, urzędy marszałkowskie 4 projekty, zaś inne jednostki takie jak szpitale, związki sportowe, jednostki budżetowe zgłosiły łącznie 9 projektów.

  

Laureaci Konkursu Dobre Praktyki PPP

 

Edycja 2007

W I Edycji Konkursu Jury pod przewodnictwem prof. Michała Kuleszy przyznało trzy główne nagrody, które stanowiły wstępne analizy prawne, finansowe i techniczne ufundowane przez znane kancelarie prawne i firmy doradcze.

Nagrody przyznano w trzech kategoriach: infrastruktura komunalna, infrastruktura transportowa oraz infrastruktura sportowo – rekreacyjna.

Laureat w kategorii infrastruktura komunalna

Projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

„Budowa i zarządzanie szpitalem o charakterze ratunkowym”

Projekt zakłada budowę szpitala w północno-zachodniej części Wrocławia. Szpital ma udzielać świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych mieszkańcom województwa dolnośląskiego, zastępując dwa szpitale o przestarzałej infrastrukturze, której modernizacja jest ekonomicznie nieuzasadniona. Planowana wielkość szpitala wynosi 400-500 łóżek.

Jury uzasadniając wybór projektu podkreśliło, że jest to jedyny w Konkursie projekt zdrowotny przewidziany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Obecnie projekt jest realizowany w systemie tradycyjnym, gdyż pomimo pozytywnych wyników analiz, zrezygnowano z formuły publiczno-prywatnej.

Laureat w kategorii infrastruktura transportowa

Projekt Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

„Budowa trasy pozamiejskiego tramwaju szybkiego do Piaseczna”

Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Piaseczna szybkiego, częstego oraz niezależnego od warunków ruchu drogowego połączenia komunikacyjnego z Warszawą. Zgodnie ze zgłoszoną w projekcie konkursowym propozycją, trasa tramwajowa będzie funkcjonowała w systemie taryfowym ZTM, w oparciu o wieloletnią umowę przewidującą zakup określonej liczby kursów za określoną kwotę.

Jury uzasadniło swój wybór wskazując, że projekt Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy jest użyteczny społecznie, proekologiczny, a sektor publiczny jest gotowy przejąć część ryzyka popytu – co oznacza, że Miasto rozumie warunki dla realizacji projektu.

Projekt został wpisany przez Urząd Miasta St. Warszawy na listę projektów planowanych do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Laureat w kategorii infrastruktura SPORTOWO – REKREACYJNA

Projekt Urzędu Miasta Gdańska

„Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku”

Inwestycja Nadmorskiego Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku obejmuje budowę oraz eksploatację obiektu parku wodnego i obiektów towarzyszących takich jak np. baseny, szatnie, przebieralnie, toalety, natryski, strefa zdrowia, strefa fitness, zewnętrzne urządzenia sportowe, strefa dla dziecka pod opieką, gastronomia, sklepy, miejsca parkingowe, hotel.

Jury wybierając projekt podkreśliło, że jest on racjonalny ekonomicznie i ma duże szanse na sukces komercyjny przy zachowaniu publicznych celów. Ponadto inwestycja charakteryzuje się dobrą lokalizacją.

Projekt jest realizowany w partnerstwie publiczno-prywatnym. Obecnie trwa proces wyboru partnera prywatnego dla wspólnej realizacji inwestycji.

Honorowe wyróżnienia

Jury Konkursu Dobre Praktyki PPP 2007 przyznało także honorowe wyróżnienia dla:

 • Gminy Karlino – projekt „Rewitalizacja Starej Zabudowy Zamkowej w Karlinie”;
 • Urzędu Miasta Słupsk – projekt „Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji
  w Słupsku”;
 • Gminy Pyrzyce – projekt „Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji”.

 

Edycja 2008

W ramach II Edycji Konkursu realizowany był Pilotażowy Program Projektów PPP Ministerstwa Gospodarki, współorganizatora i fundatora nagród, który miał na celu wsparcie projektów partnerstwa publiczno-prywatnego poprzez sfinansowanie analiz przedrealizacyjnych.

W II Edycji przyznawane były cztery główne nagrody, po jednej w każdej kategorii konkursowej: infrastruktura komunalna, infrastruktura sieciowa, infrastruktura sportowo-rekreacyjna oraz małe PPP 

Projekty zwycięskie w pierwszych trzech kategoriach otrzymały od Ministerstwa Gospodarki wsparcie w wysokości 250 000 zł każdy, natomiast zwycięski projekt w kategorii Małe PPP otrzymał 200 000 zł. Środki finansowe były przeznaczone na wykonanie analiz prawnych i finansowo-ekonomicznych dla projektów.

Laureat w kategorii infrastruktura komunalna

Urząd Miasta Łodzi

„Program rewitalizacji domów familijnych”

Projekt zakłada rewitalizację zabytkowych domów familijnych i budynków mieszkalnych zlokalizowanych na Księżym Młynie, placu Zwycięstwa i ulicy Ogrodowej w Łodzi. Przedsięwzięcie obejmuje 33 budynki, 1111 mieszkań i dotyczy 2500 zameldowanych osób. Projekt ma duże poparcie społeczne: ponad 91% badanych (najemców i właścicieli) jest przychylnych proponowanemu procesowi rewitalizacji.

Realizacja projektu opierać się będzie na zamianie nieruchomości. Inwestor wybuduje i przekaże miastu nowe budynki z lokalami mieszkalnymi dla obecnych mieszkańców domów familijnych. W zamian otrzyma domy familijne. Planuje się, iż inwestor przekaże miastu więcej powierzchni użytkowych w nowobudowanych obiektach, niż wynosi obecnie powierzchnia domów familijnych przeznaczonych do zamiany. Dzięki temu miasto zyska nowe lokale komunalne.

Projekt jest planowany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Obecnie trwają dalsze prace analityczne.

Laureat w kategorii infrastruktura sieciowa

Gmina Bytom

„Zintegrowane połączenie aglomeracji górnośląskiej z międzynarodowym portem lotniczym Katowice – Pyrzowice”

Projekt zakłada utworzenie linii kolejowo – tramwajowej i centrum przesiadkowego w celu usprawnienia komunikacji międzymiastowej na Śląsku oraz szybkiego połączenia miast aglomeracji górnośląskiej z lotniskiem w Pyrzowicach koło Katowic. Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie szynobusu, który jest przystosowany do jazdy po torach kolejowych i tramwajowych.

Trasa wybranego wariantu połączenia z lotniskiem przebiega od Katowic przez Chorzów, Bytom, Piekary Śląskie do Pyrzowic. Inwestycja zakłada wykorzystanie odcinków istniejących linii kolejowych w Katowicach i Chorzowie oraz budowę nowej linii w Bytomiu, Piekarach Śląskich, Bobrownikach i Pyrzowicach. Ponadto planowana jest budowa zintegrowanego dworca w Bytomiu, który będzie pełnił funkcję centrum przesiadkowego i zapewni skomunikowanie zarówno Gliwic, Zabrza, jak i innych miast aglomeracji z lotniskiem.

Według założeń projektu, partner prywatny ma zostać zaangażowany w projekt w fazie budowy dworca. Do zadań tego partnera będą należały: budowa infrastruktury kolejowej oraz towarzyszącej, organizacja finansowania oraz eksploatacja i utrzymanie.

Projekt jest planowany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym. Warunkiem zrealizowania przedsięwzięcia jest zrealizowanie przez PKP PLK planów dotyczących rozbudowy linii kolejowych.

Laureat w kategorii infrastruktura SPORTOWO – REKREACYJNA

Powiat Lidzbarski

„Termy warmińskie”

Termy Warmińskie to w założeniu zespół basenów z ciepłą wodą solankową, kompleksem hotelowo – gastronomicznym, salami konferencyjnymi wysokiej klasy oraz zapleczem rekreacyjnym i odnową biologiczną. Termy zlokalizowane będą w Lidzbarku Warmińskim.

Projekt ma duże poparcie w regionie, m.in. został podpisany list intencyjny o współpracy z Samorządem Województwa Warmińsko – Mazurskiego i gminami sąsiednimi.

Projekt jest wpisany na indykatywną listę projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia Mazury 2007 -2013 z dofinansowaniem  w wysokości 50 %  kosztów kwalifikowanych. Pozostała część środków będzie pochodziła od inwestora prywatnego i środków własnych. Całkowita wartość projektu wynosi 28,5 mln EUR. Partner zobowiązany będzie do zaprojektowania, wybudowania i zarządzania kompleksem.

Powiat Lidzbarski rozpoczął procedurę wyboru partnera prywatnego do realizacji projektu zgodnie z ustawą o partnerstwie publiczno-prywatnym w trybie koncesji na roboty budowlane. 

Małe PPP

Gmina Ruda Śląska

„Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego”

Projekt zakłada budowę parkingu wielopoziomowego oraz organizację stref parkowania płatnego w strefie centralnej miasta, przy Urzędzie Miasta. Parking wielopoziomowy ma zapewnić od 40 do 80 miejsc parkingowych (w zależności od ilości poziomów).

Zgodnie z założeniami, do obowiązków partnera prywatnego mają należeć: budowa parkingu z infrastrukturą towarzyszącą, organizacja finansowania, eksploatacja i utrzymanie.

Projekt jest planowany do realizacji w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Honorowe wyróżnienia

Jury Konkursu, biorąc pod uwagę jakość przygotowania projektów oraz znaczenie przedsięwzięć dla rozwoju lokalnego, przyznało cztery honorowe wyróżnienia:

 • Miasto Ząbki – projekt „Przedłużenie trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek”;
 • Urząd Miasta Torunia – projekt „Park Wodny”;
 • Powiat Opolski – projekt „Modernizacja infrastruktury nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej”;
 • Urząd Miejski w Zabrzu – projekt „Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Zabrze”.


Edycja 2009

W III Edycji Konkursu nagrody zostały przyznawane w kategoriach: infrastruktura komunalna, infrastruktura sportowo – rekreacyjna oraz małe PPP.

W 2009 roku nagrodę w każdej kategorii stanowiły łącznie: wyjazd studyjny do Francji dla przedstawicieli Laureatów ufundowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce oraz promocja projektu podczas międzynarodowego Forum dla Inwestorów zorganizowanego dla zwycięskich projektów przez Investment Support.

Laureat w kategorii infrastruktura komunalna

Gmina Miasta Sopotu

„Rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze”

Miasto Sopot wspólnie z PKP S.A. zamierzają przeprowadzić rewitalizację dworca PKP oraz terenów przydworcowych, z jednoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze. W ramach projektu, partnera prywatnego planuje się włączyć w następujące działania: budowa dwupoziomowych parkingów podziemnych i sprowadzenie układu komunikacyjnego pod ziemię, budowa parkingu naziemnego przy ul. Kolejowej, modernizacja układu komunikacyjnego ul. Kościuszki, w tym wybudowanie dwóch rond, modernizacja istniejących dróg, zbudowanie drogi wyprowadzającej ruch z parkingów podziemnych, przebudowa terenów zielonych i zagospodarowanie powierzchni na płycie podziemnych parkingów, budowa dwu lub trzygwiazdkowego hotelu, budowa sześciu obiektów handlowo- usługowych.

Laureat w kategorii infrastruktura SPORTOWO – REKREACYJNA

Gmina Miejska Kraków

„Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji Kolna 

Budowę ośrodka rozpoczęto w 2000 r. i sukcesywnie realizowano kolejne etapy. W ramach inwestycji zrealizowano do tej pory: tor kajakarstwa górskiego wraz z zapleczem technicznym, halę sportową oraz halę basenu sportowego wraz z rozbudową infrastruktury technicznej i dojazdami. Obecnie w trakcie realizacji jest III etap inwestycji – budynek o funkcji hotelowej z uzupełnieniem infrastruktury technicznej. Planowane do budowy są boiska sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, nowoczesna lekka hala do gry w tenis ziemny wraz z dwoma boksami do gry w squash. Planowane przedsięwzięcie do realizacji w ramach formuły PPP składać się będzie z następujących komponentów: wyposażenie nowoczesnego budynku hotelowego (III etap), budowa boisk sportowych z infrastrukturą towarzyszącą (IV etap), budowa hali do gry w tenis ziemny i squash, zarządzanie obiektami halowymi, zarządzanie parkingami, prowadzenie kampanii promocyjnych i marketingowych, finansowanie projektu, wsparcie doradcze i prawne projektu.

Małe PPP

Urząd Miasta Płocka

„Parking wielopoziomowy”

Projekt przewiduje realizację we współpracy z partnerem prywatnym wielopoziomowego parkingu w centrum Płocka. Zgodnie z założeniami projektu, wybudowania parking posiadać będzie 5 kondygnacji. Na poziomie kondygnacji podziemnej oraz parteru zlokalizowane będą pomieszczenia o charakterze handlowo-usługowym, natomiast 3 kondygnacje nadziemne przeznaczone zostaną na parking dla 87 samochodów. Właścicielem terenu jest Miasto Płock.

NAGRODY SPECJALNE

Po raz pierwszy w historii Konkursu Jury przyznało dwie nagrody specjalne.

 • Gmina Ruda Śląska – „Rozwiązanie problemu obowiązku zapewnienia socjalnych lokali mieszkalnych w Rudzie Śląskiej poprzez budowę takich lokali w formule PPP”;
  Jury przyznało projektowi nagrodę specjalną w postaci wyjazdu do Francji dla przedstawicieli Laureata;
 • Gmina Miejska Żory – „Muzeum Yatenga – Spotkanie Kultur Świata. Budowa innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach”. Projekt otrzymał nagrodę specjalną w postaci promocji projektu podczas Forum Inwestycyjnego, które odbędzie się w październiku 2009 r.

Honorowe wyróżnienia

Jury przyznało także dwa honorowe wyróżnienia:

 • Miasto Rybnik – projekt „Aktywny Rybnik – koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych Miasta Rybnik”;
 • Gmina Piekoszów – projekt „DOM 2 E- Budowa ekonomicznych i ekologicznych mieszkań komunalnych w formule PPP”.

 

PROJEKTY ZGŁOSZONE DO KONKURSU W LATACH 2007 – 2009

I Edycja Konkursu w 2007 roku

Infrastruktura komunalna

 1. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – Budowa i zarządzanie szpitalem o charakterze ratunkowym;
 2. Gmina i Miasto Bisztynek – Rewitalizacja historycznej zabudowy centrum Bisztynka;
 3. Gmina Miejska Kraków – Budowa budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną;
 4. Urząd Miasta Zielona Góra – Budowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze;
 5. Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich „Twierdza Gdańsk” Jednostka Budżetowa Miasta Gdańska – Hewelianum Conference and Meeting Centre – centrum spotkań i historii w Gdańsku;
 6. Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim – Rewitalizacja Podzamcza – historycznej dzielnicy Miasta;
 7. Gmina Miejska Słupsk – Modernizacja budynku orkiestry i teatru w Słupsku;
 8. Gmina Zawiercie – Rewitalizacja Zabytkowego Osiedla TAZ;
 9. Urząd Miejski w Bielsku – Białej – Budowa parkingu podziemnego dwupoziomowego wraz z przebudową Placu Wojska Polskiego i ul. Cyniarskiej w Bielsku-Białej;
 10. Miasto Łódź – Nowe Centrum Łodzi;
 11. Gmina Karlino – Rewitalizacja Starej Zabudowy Zamkowej w Karlinie.

Infrastruktura transportowa

 1. Miasto Stołeczne Warszawa – Warszawski Rower Miejski (WRM);
 2. Miasto Stołeczne Warszawa – Budowa trasy pozamiejskiego tramwaju szybkiego do Piaseczna.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

 1. Urząd Miasta Tychy – Regionalny Obszar Rekreacyjno-Turystyczny – Modernizacja kompleksu wypoczynkowego „Paprocany”;
 2. Gmina Miasta Gdańsk/Urząd Miejski w Gdańsku – Nadmorskie Centrum Rekreacji i Wypoczynku w Gdańsku;
 3. Miasto Opole – Opolskie Centrum Biznesu, Sportu i Rekreacji;
 4. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie – Powiatowe Centrum Sportu;
 5. Urząd Miasta Szczecinek – Rozbudowa i Eksploatacja Ośrodka  Rekreacyjno – Sportowego w Szczecinku;
 6. Urząd Miasta Oświęcim – Modernizacja i rozbudowa obiektów sportowych na terenie Miasta Oświęcim;
 7. Urząd Miasta Rybnik – „Aktywny Rybnik” – koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych Miasta Rybnik;
 8. Starostwo Powiatowe w Końskich – Rekultywacja terenu składowiska odpadów poprodukcyjnych po Zakładach Metalurgicznych „ZAMTAL” w Końskich w celu utworzenia terenów wielofunkcyjnych: rekreacyjno-sportowych i usługowo-biurowych;
 9. Urząd Miasta Słupsk – Centrum Rekreacji Sportowej i Rehabilitacji w Słupsku;
 10. Gmina Zawiercie – Budowa Kompleksu Rekreacyjnego JURAPARK;
 11. Gmina Dobre Miasto – Centrum Rekreacji i Turystyki Aktywnej nad Jeziorem Limajno;
 12. Gmina Pyrzyce – Centrum Rehabilitacji, Sportów Wodnych i Rekreacji;
 13. Urząd Miasta Lublin – Rewitalizacja doliny rzeki Bystrzycy;
 14. Urząd Miasta Torunia – Park Wodny w Toruniu;
 15. Starostwo Powiatowe w Złotoryi – Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze przy Szpitalu Powiatowym w Złotoryi;
 16. Gmina Zabrze z siedzibą w Urzędzie Miejskim – Modernizacja Stadionu im. Ernesta Pohla.

II Edycja Konkursu w 2008 roku

Infrastruktura komunalna

 1. Urząd Gminy Ornontowice – Adaptacja obiektu zabytkowego – park gminny w Ornontowicach (rewitalizacja);
 2. Gmina Miejska Kraków – Program Gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie;
 3. Dolnośląskie Centrum Onkologii – Rozbudowa Przychodni i Zakładu Brachyterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii;
 4. Urząd Gminy Lesznowola – Centrum Edukacji i Sportu w Mysiadle;
 5. Urząd Miasta Łodzi – Rewitalizacja śródmiejskiego obszaru Łodzi położonego w obrębie ulic Piotrkowska – Tuwima – Kilińskiego – Piłsudskiego;
 6. Powiat Opolski – Modernizacja infrastruktury nadwiślańskiej kolejki wąskotorowej;
 7. Gmina Miejska Kraków – Budowa parkingu podziemnego Al.Focha;
 8. Gmina Miejska Kraków – Budowa parkingu podziemnego Al.Mickiewicza – rejon Uniwersytetu Rolniczego;
 9. Gmina Miejska Kraków – Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie;
 10. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Skondensowanie usług SP Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.;
 11. Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi – Program rewitalizacji domów familijnych;
 12. Urząd Miasta Biała Podlaska – Utworzenie Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego PKS, PKP, MZK w Białej Podlaskiej;
 13. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta;
 14. Urząd Miejski w Zabrzu – Budowa Centrum Przesiadkowego w Gminie Zabrze.

Infrastruktura sieciowa

 1. Miasto Ząbki – Przedłużenie trasy tramwajowej z Warszawy do Ząbek;
 2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie – Rozbudowa i modernizacja lotniska cywilnego w Sochaczewie;
 3. Gmina Bytom – Zintegrowane Połączenie Aglomeracji Górnośląskiej z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice- Pyrzowice;
 4. Urząd m.st. Warszawy – Tramwaj do Wilanowa;
 5. Urząd Miasta Gdańska – Projekt wielopoziomowych parkingów podziemnych w Śródmieściu Gdańska.

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

 1. Urząd Gminy Ornontowice – Budowa krytej pływalni w Gminie Ornontowice;
 2. Miasto Ząbki – Budowa Centrum Turystyczno – Sportowo – Rekreacyjnego w Ząbkach;
 3. Gmina Zblewo – Budowa hali widowiskowo- sportowej w Zblewie oraz Budowa Sali gimnastycznej w Bytoni;
 4. Urząd Miasta Torunia – Park Wodny w Toruniu;
 5. Powiat Lidzbarski – Termy Warmińskie;
 6. Miasto Gliwice – Budowa nowoczesnej hali widowiskowo – sportowej PODIUM;
 7. Gmina Miejska Kraków – Hala Widowiskowo – Sportowa (Czyżyny) w Krakowie;
 8. Gmina Miejska Kraków – Hala Widowiskowo-Sportowa (Czyzyny) oraz Centrum Kongresowe (Rondo Grunwaldzkie) w Krakowie;
 9. Gmina Miasta Toruń – Budowa hali widowiskowo – sportowej w Toruniu;
 10. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” /MOSiR „Bystrzyca”/ – Centrum Turystyki i Sportów Wodnych;
 11. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” /MOSiR „Bystrzyca”/ – Stadion – Hotel – Parking. Inwestycja jako atrakcja turystyczna i gospodarcza regionu lubelskiego;
 12. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” /MOSiR „Bystrzyca”/ – Centrum Sportu I Rekreacji ”Globus”. Budowa hali narciarskiej, kompleksu basenów i hotelu;
 13. Miasto Łódź – Urząd Miasta Łodzi – Budowa Stadionu Miejskiego w Łodzi wraz z infrastrukturą;
 14. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego – Centrum sportowo-rekreacyjne dla XXI wieku;
 15. Urząd Miasta Rybnik – „Aktywny Rybnik” – koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych Miasta Rybnik;
 16. Gmina Miasta Radomia – Budowa Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Radomiak”.
 17. Gmina Miasto Pszów – Budowa nowej siedziby Urzędu Miasta wraz z powierzchnią usługowo-handlową;
 18. Gmina Szudziałowo – Rozbudowa wodociągu wiejskiego „Szudziałowo” we wsiach: Wierzchlesie, Łaźnisko , Podłaźnisko;
 19. Urząd Gminy Smyków – KRAINA OZE w SMYKOWIE – Centrum pozyskiwania i przetwarzania biomasy w formule PPP;
 20. Gmina Miasto Włocławek – Budowa Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego we Włocławku;
 21. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie – Budowa pływalni w Kępnie;
 22. Powiat Brzeziński – Modernizacja infrastruktury drogowej wraz z likwidacja miejsc niebezpiecznych czynnikiem rozwoju Powiatu Brzezińskiego”;
 23. Gmina Ruda Śląska – Rozwiązanie problemów parkowania w strefie centralnej miasta Ruda Śląska poprzez budowę parkingu wielopoziomowego.

III Edycja Konkursu w 2009 roku

Infrastruktura komunalna

 1. Gmina Miasta Sopotu – Rewitalizacja terenów przydworcowych w Sopocie wraz z równoczesnym rozwiązaniem problemów komunikacyjnych na tym obszarze;
 2. Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum – Inwestycja pn. Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM w Krakowie-Prokocimiu;
 3. Gmina Miejska Kraków – Budowa przystanku osobowego Kraków Grzegórzki wyposażonego w parking samochodowy;
 4. Szpital Powiatowy we Wrześni – Rozbudowa i modernizacja Szpitala Powiatowego we Wrześni;

Infrastruktura sportowo-rekreacyjna

 1. Miasto Rybnik – „Aktywny Rybnik” – koncepcja zagospodarowania terenów rekreacyjnych Miasta Rybnik;
 2. Urząd Miasta Płocka – Kompleks basenów sportowych i rekreacyjnych wraz z halą sportów walki;
 3. Gmina Lubliniec – Kryta pływalnia wraz z częścią rekreacyjną w Lublińcu;
 4. Gmina Miejska Kraków – Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji „Kolna”;
 5. Gmina Olsztyn- Urząd Miasta Olsztyn – Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno-Sportowego;
 6. Polski Związek Judo – Centrum szkolenia sportowego Polskiego Związku Judo i ośrodek wychowania fizycznego oraz rekreacji ruchowej;

Małe PPP

 1. Miasto Zduńska Wola – Budowa basenu krytego wraz z lodowiskiem w Zduńskiej Woli przy ulicy Piwnej i Kobusiewicza;
 2. Urząd Miasta Płocka – Hotel/internat oraz basen przy hali sportowo-widowiskowej;
 3. Urząd Miasta Płocka – Parking wielopoziomowy;
 4. Urząd Miasta Płocka - Park Sportowo-Rekreacyjny – Stok Narciarski;
 5. Gmina Mogilany – Urząd Gminy Mogilany – Centrum Sportowo –Rekreacyjno – Kulturowe im. gen. Bema w Gaju;
 6. Gmina Miejska Żory – Muzeum Yatenga – Spotkanie Kultur Świata. Budowa innowacyjnego kompleksu muzealnego w Żorach;
 7. Miasto Łódź- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi – Poprawa bazy lokalowej łódzkiej stacjonarnej opieki społecznej;
 8. Gmina Piekoszów – DOM 2E- Budowa ekonomicznych i ekologicznych mieszkań komunalnych w formule PPP;
 9. Gmina Ruda Śląska – Rozwiązanie problemu obowiązku zapewnienia socjalnych lokali mieszkalnych w Rudzie Śląskiej poprzez budowę takich lokali w formule PPP;
 10. Gmina Miejska Kraków – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą;
 11. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski – Zaprojektowanie i budowa osiedla mieszkaniowego w rejonie Al. Słowackiego i ul. Kujawska w Ostrowie Wielkopolskim.
 12. Gmina Zblewo – Budowa hali widowiskowo- sportowej w Zblewie wraz z pływalnią i budowa Sali gimnastycznej w Bytoni.
Kalendarium wydarzeń PPP
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Partnerzy: