Dobre Praktyki PPP

Regulamin Serwisu DOBREPRAKTYKIPPP.EU

I. DEFINICJE

1)      Serwis – strona i portal internetowy DOBREPRAKTYKIPPP.EU.

2)      Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.

3)      IS – firma Investment Support Agata Kozłowska, będąca fundatorem, organizatorem i redaktorem Serwisu.

4)      Redakcja – zespół IS MEDIA, redakcja Serwisu w firmie Investment Support Agata Kozłowska, Biuro: ul. Szpitalna 6 lok. 6/7, 00-020 Warszawa.

5)      Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług.

6)      Raport – opracowanie zawierające szersze omówienie tematu związanego z partnerstwem publiczno-prywatnym lub inwestycjami publicznymi oraz pokrewnymi, zawierające powyżej 5000 wyrazów, możliwe do odpłatnego zamówienia z serwisu przez jego użytkowników.

7)      Artykuł – tekst, zawierający do 5000 wyrazów, zamieszczony lub planowany do zamieszczenia w Serwisie w sekcji „Artykuły i opinie”.

8)      Odpłatny materiał – każdy materiał zamieszczony w Serwisie pobierany przez Użytkownika za opłatą w wysokości Ceny. Do odpłatnych materiałów należą m.in. Raporty.

9)      Zleceniodawca – podmiot zlecający publikację Raportu, z którym została zawarta Umowa.

10)  Autor – podmiot, posiadający, zgodnie z ustawą o prawach autorskich, prawa autorskie (w tym prawa majątkowe) do Artykułu lub Raportu przesłanego do Redakcji w celu zamieszczenia w Serwisie.

11)  Zamawiający – Użytkownik, który zamówił Raport lub inny Odpłatny materiał poprzez Serwis.

12)  Zamówienie – wypełniony poprzez serwis formularz zamówieniowy, służący do zamówienia poprzez Serwis Raportu lub innego odpłatnego materiału, wskazujący dane zamawiającego, takie jak: dane do faktury za Raport, dane do osoby kontaktowej, wybór formy raportu (papierowa i/lub elektroniczna) oraz zgodę na wystawienie faktury bez podpisu. Poprzez złożenie zamówienia Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty Ceny.

13)  Umowa – umowa zawarta między Zleceniodawcą a IS, dotycząca publikacji Raportu w Serwisie;

14)  Cena – cena Raportu lub innego odpłatnego materiału dla Użytkownika Serwisu. Cena może być podana w Serwisie lub podlegać negocjacjom Zamawiającego z Redakcją.

15)  Komentarz – wypowiedź Użytkownika związana z treścią Artykułu opublikowanego w Serwisie, umieszczona pod tekstem danego Artykułu.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1)      Redakcja zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

2)      Użytkownik korzysta z Serwisu

a.       w sposób nieodpłatny, z wyjątkiem odpłatnego zamówienia Raportu lub innych Odpłatnych materiałów poprzez Serwis.

b.      na własne ryzyko i koszt.

3)      Zabrania się publikowania:

a.       treści wulgarnych, obraźliwych, oszczerczych,

b.      bądź niedozwolonych polskim prawem, w szczególności naruszających prawa autorskie osób trzecich,

c.       reklam bądź przekazów stanowiących ukrytą reklamę,

d.      treści naruszających dobra osobiste osób trzecich

w Artykułach, Raportach i Komentarzach Użytkowników pod rygorem usunięcia takiego Artykułu, Raportu lub Komentarza w całości lub w części przez Redakcję.

4)      Użytkownik, Autor i Zleceniodawca zobowiązują się do wykorzystywaniu w swoich Komentarzach, Artykułach i Raportach tylko i wyłącznie ogólnie dostępnych informacji. Naruszenie praw autorskich lub tajemnicy handlowej obciąża wyłącznie Użytkownika, Autora lub Zleceniodawcę umieszczającego wypowiedź łamiącą prawa lub ujawniającą tajemnicę handlową.

5)      Wszystkie materiały są chronione prawem majątkowym, a ich dalsze wykorzystywanie wymaga podania źródła. Materiały odpłatne nie mogą być odsprzedawane, ani w jakikolwiek sposób wykorzystywane w celach komercyjnych.

III. ZAMAWIANIE ODPŁATNYCH MATERIAŁÓW

1)      W celu zamówienia Raportu lub innych Odpłatnych materiałów Użytkownik wysyła faxem lub pocztą elektroniczną wypełniony formularz zamówieniowy własnoręcznie podpisany, gdzie wybrał Raport lub inny Odpłatny materiał, liczbę kopii i ich formę, podał dane do faktury, dane osoby kontaktowej, wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz zgodę na wystawienie faktury przez IS.

2)      Na mocy Regulaminu i Umowy ze Zleceniodawcą, Zleceniodawca zachowuje prawa autorskie do opublikowanego Raportu, jednocześnie ponosząc pełną odpowiedzialność za zamieszczone w nim treści.

3)      Po otrzymaniu Zamówienia, IS wystawia fakturę pro forma dla Zamawiającego, której termin płatności wynosi 3 dni. Faktura zostanie wystawiona bez podpisu Zamawiającego na kwotę w wysokości Ceny zamówionego Raportu lub innego Odpłatnego materiału w dniu przesłania Zamówienia.

4)      Zamawiający uiszcza płatność za Zamówienie na konto Redakcji wskazane na fakturze.

5)      Raport zostanie wysłany do Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania kopii przelewu przez IS.

6)      Zamawiający ma prawo odwołania realizacji zamówienia do momentu wysłania Raportu przez Zleceniodawcę drogą elektroniczną lub przesłania drogą elektroniczną potwierdzenia wysłania wersji papierowej poprzez przesłanie pocztą elektroniczną potwierdzenia nadania.

7)      Istnieje możliwość zamówienia Raportu w języku obcym. Ceny raportów w językach obcych będą każdorazowo ustalane przed wysłaniem Zamówienia przez Zamawiającego pomiędzy Zamawiającym a Redakcją, adekwatnie do kosztów tłumaczenia.

IV. PUBLIKACJA RAPORTU

1)      Raporty są publikacjami do opłatnego zamówienia przez Użytkowników Serwisu.

2)      Publikacja Raportu polega na zamieszczeniu jego tytułu, Autora, opisu (do 300 wyrazów), spisu treści i informacji o objętości w Serwisie oraz umożliwieniu jego zamówienia poprzez Serwis przez Użytkownika.

3)      Redakcja publikuje Raporty w sekcji „Raporty” w oparciu o obowiązujące prawo, Regulamin i Umowę.

4)      Warunkiem publikacji Raportu jest zgodność jego treści i formy z obowiązującym prawem, w tym zasadami współżycia społecznego. Zakazane jest dostarczanie przez Zleceniodawców treści o charakterze bezprawnym lub naruszających prawo a w szczególności prawa własności intelektualnej.

5)      Na mocy Regulaminu i umowy Zleceniodawca zachowuje przysługujące mu prawa autorskie do opublikowanego Raportu, jednocześnie ponosząc pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w Raporcie.

6)      Zleceniodawca zainteresowany publikacją Raportu w Serwisie przekazuje Redakcji informacje dotyczące jego tematyki, zakresu, objętości i proponowanej Ceny.

7)      IS zastrzega sobie prawo weryfikacji merytorycznej zawartości Raportu oraz odmowy publikacji Raportu.

8)      Zleceniodawca i Redakcja, w przypadku akceptacji Redakcji publikacji Raportu, podpisują Umowę regulującą warunki publikacji, między innymi termin dostarczenia Raportu, termin publikacji i Cenę.

9)      Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby publikacji Raportu w Serwisie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

V. PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW

1)      Artykuły publikowane są w sekcji „Artykuły i opinie” w okresie ustalonym przez Autora i Redakcję.

2)      Redakcja publikuje Artykuły związane z tematyką PPP, koncesji, zarządzania przedsięwzięciami inwestycyjnymi i inwestycji publicznych w oparciu o obowiązujące w Polsce prawo i Regulamin Serwisu.

3)      Warunkiem publikacji Artykułu jest zgodność treści i formy z obowiązującym prawem, w tym zasadami współżycia społecznego.

4)      Redakcja nie gwarantuje publikacji każdego nadesłanego Artykułu oraz zastrzega sobie prawo merytorycznej oceny Artykułu.

5)      Autor zainteresowany publikacją Artykułu w Serwisie przekazuje Redakcji informacje dotyczące jego tematyki i zakresu.

6)      Na mocy Regulaminu Autor zachowuje prawa autorskie do opublikowanego artykułu, jednocześnie ponosząc pełną odpowiedzialność za treści zamieszczone w Artykule.

7)      Autor i Redakcja ustalają termin dostarczenia Artykułu, jego publikacji oraz usunięcia z Serwisu lub zamieszczenia w archiwum Artykułów.

8)      Poprzez nadesłanie Artykułu do Redakcji, Autor jednocześnie wyraża nieodwołalną zgodę na jego publikację.

9)      Autor wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby publikacji Artykułu w Serwisie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

VI. UDZIAŁ W FORUM PPP

1)      Każdy Użytkownik może wypowiedzieć się na Forum PPP oraz zadać pytanie do ekspertów IS.

1)      Tematyka Forum PPP dotyczy szeroko pojętego partnerstwa publiczno-prywatnego i inwestycji samorządowych, jak również ich aspektów prawnych, finansowych, biznesowych i zarządczych.

2)      Forum dyskusyjne Dobre Praktyki PPP służy do prowadzenia dyskusji, wymiany poglądów, komentarzy i opinii, których przedmiotem może być: prawo, szczególnie prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, tematyka związana z samorządem terytorialnym, finansami publicznymi, administracją publiczną i realizacją projektów inwestycyjnych.

3)      Prezentowane na Forum poglądy, opinie i odpowiedzi na pytania prawne mają jedynie charakter informacyjny i pomocniczy, w związku z tym nie powinny być traktowane w żadnym wypadku jako wiążące. Uczestnicy Forum zamieszczają komentarze, poglądy i opinie na własną odpowiedzialność.

4)      Użyte w niniejszym rozdziale pojęcia oznaczają odpowiednio:

1. Administrator – osoba zarządzająca Forum i czuwająca nad jego właściwym funkcjonowaniem, posiadająca również funkcję moderatora każdego działu Forum (dotyczy również Administratora Głównego).

2. Moderator – osoba strzegąca porządku w powierzonym mu dziale Forum. Moderator może w określonych przypadkach zmieniać, usuwać lub blokować posty/wątki/tematy użytkowników.

3. Post – informacja, pytanie, odpowiedź, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na Forum przez użytkownika.

5)      Korzystanie z Forum jest bezpłatne.

6)      Forum moderowane jest przez ekspertów Investment Support, którzy będą proponować tematy oraz wątki, odpowiadać na pytania użytkowników Forum oraz udzielać komentarzy i opinii. Do grona ekspertów należą: Agata Kozłowska, Dyrektor Investment Support, Kacper Kozłowski, Dyrektor ds. Projektów Inwestycyjnych Investment Support, Andrzej Nowaczek, Główny Analityk Finansowy Investment Support.

7)      Publikować posty oraz dodawać tematy i wątki na Forum może każdy zarejestrowany użytkownik oraz moderatorzy.

8)      Administrator i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.

9)      Zabronione jest umieszczanie na Forum postów, które zawierają jakiekolwiek treści lub materiały niezgodne z obowiązującym prawem RP, a w szczególności obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, nienawistne, zawierające groźby, nieetyczne, obrażające czyjeś uczucia, godzące w czyjąś własność.

10)   Złamanie zasady 9) łączy się z bezpośrednim, natychmiastowym i trwałym usunięciem postu oraz użytkownika z listy użytkowników bez prawa do reklamacji.

11)   Administratorzy i moderatorzy Forum mają prawo do usuwania, zmiany lub zamykania każdego wątku w każdej chwili jeśli uznają to za stosowne.

12)   Wątek, którego tematyka nie odpowiada tematowi, w którym został opublikowany, zostanie przeniesiony do odpowiedniego tematu. Wątek zostanie przy tym odpowiednio oznaczony.

13)   Zabronione jest spamowanie Forum. O tym czy dana wypowiedź jest spamem decydują Administratorzy i Moderatorzy.

14)   Nazwy użytkownika powinny stanowić imię i nazwisko użytkownika. Nazwy użytkowników nie mogą być adresami stron www i nie mogą zawierać znaków niestandardowych (!.;,:.-_’#, itd.).

15)   Umieszczanie w podpisach linków do innych stron oraz reklam wymaga zgody Administratora. Nie wolno wykorzystywać Forum do agitacji politycznej, religijnej lub innej niezgodnej z tematyką określoną przez administratora Forum.

16)   Każda osoba może posiadać tylko jedno konto na Forum. Złamanie tej zasady grozi usunięciem wszystkich kont danego użytkownika i całkowitym zablokowaniem dostępu do Forum.

17)   Zaznajomienie się z niniejszym rozdziałem Regulaminu jest konieczne, aby móc się zarejestrować i korzystać z Forum.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1)      Każdy Użytkownik, który poweźmie informację, że jakakolwiek treści zamieszczona w Serwisie jest niezgodna z prawem lub z postanowieniami niniejszego Regulaminu, może i powinien poinformować Redakcję o takim fakcie pocztą elektroniczną na adres info@inves.pl

2)      Wszelkie ustalenia pomiędzy Autorem, bądź Zleceniodawcą a Redakcją wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3)      Autor, Zleceniodawca i Zamawiający wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby działań marketingowych Serwisu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

4)      W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa. Wszelkie spory będą w pierwszej kolejności rozpatrywane w drodze polubownej, a w przypadku braku rozstrzygnięcia – przed sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Zleceniodawcą a IS, którym jest sąd właściwy według siedziby IS.

5)      Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2010 roku.

6)      Redakcja zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

7)      Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu, jak również zgłoszenie Raportu przez Zleceniodawcę jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin.

8)      Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

Regulamin Serwisu do pobrania

Kalendarium wydarzeń PPP
Lipiec 2020
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031EC
Partnerzy: